64 Quẻ và Cửu Tinh Trong Bát Quái

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , phong thủy , địa lý

64 Quẻ và Cửu Tinh Trong Bát Quái

Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử

         一白→九紫→八白→ 七赤→六白

          ↓                                                ↓

           二黑  ← 三碧← 四绿←     五黄

 九星按命学上的年月轮换。

Nhất, Tam, Tứ, Cửu là đông tư mệnh     一,三,四,九为东四命

Nhị, Lục, Thất, Bát là tây tư mệnh         二,六 ,七,八 为西四命

Nam, nữ tương hợp tức thuần đông, thuần tây, nếu nhất đông- nhất tây bất hợp

男女相合即纯东,纯西,一东一西为不合。

Hướng di chuyển của khí trường Cửu Tinh (áp dụng cho tính cát hung của Dương Trạch và Âm Trạch)

huong di chuyen cua cuu tinh

64 Quẻ tạo ra bởi bát quái trùng quái theo bảng sau:

64 que va cuu tinh

Số TT và Tên quái

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480