GIẤY UỶ QUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN NHI THẨM DƯƠNG TRUNG QUỐC

GIẤY UỶ QUYỀN BẢN GỐC

Letter Of Attorney (Oringinal)

Bản gốc giấy UQ của tập đoàn NHI thẩm dương TQ

(Bản dịch tham khảo- Reference translation)

Danh thiếp do NHI in

Người Ủy Quyền: Công ty Thiết Bị Cơ Khí Mỏ Hạng Nặng Phương Bắc Thẩm Dương

Authorized person: Northern Heavy Industries Group Co.,Ltd

Shenyang Casting and Forging Industry Heavy Mining Machinery Co.,Ltd

Người Nhận Ủy Quyền: Ông Đặng Xuân Thuỷ: Quốc Tịch: Việt Nam, chứng minh thư số: 031491294 do Công an Thành Phố Hải Phòng cấp ngày 22/06/2005.

Authorized recipient: Mr. Dang Xuan Thuy: Nationality: Vietnamese, ID Card Number: 031491294 By Haiphong City Police date of issued: 22/06/2005

Công ty Chúng tôi ủy quyền cho người Nhận Ủy Quyền nêu trên, xử lý các công việc của Công ty chúng tôi tại thị trường Việt Nam, bao gồm:

Our Company authorize authorized recipients above, handling the affairs of our company in Vietnam market, include:

1/ Thu thập thông tin các dự án;

projects Information gathering;

2/ Chăm sóc, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo kỹ thuật cho các khách hàng cũ;

Care, maitenance, and technical guarantee for the old customers;

3/ Chịu trách nhiệm liên hệ, đàm phán, các công việc giữa khách hàng và Công ty Thiết Bị Cơ Khí Mỏ Hạng Nặng Phương Bắc Thẩm Dương.

Responsible contacts, negotiations and the work between the customer and the Shenyang Casting and Forging Industry Heavy Mining Machinery Co.,Ltd

Giấy Ủy Quyền có hiệu lực ngày từ ngày cấp.

Attorney force on the date of grant.

Người Ủy Quyền: Công ty Thiết Bị Cơ Khí Mỏ Hạng Nặng Phương Bắc Thẩm Dương

Authorized person: Shenyang Casting and Forging Industry Heavy Mining Machinery Co.,Ltd

(đã ký và đóng dấu)

Signed and Sealed

Ngày 01 tháng 04 năm 2015

Mặt sau danh thiếp

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về lý lịch, kinh nghiệm công tác, năng lực và khả năng xử lý công việc của người nhận ủy quyền 您关注越南农产品出口与有合作需求就参考在这里 . You refer to the information here Tại Đây.

Hotline: 0972.051.480