Nguyễn Du Thể Nghiệm

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: Quê hương , văn hóa

Nguyễn Du Thể Nghiệm

Nghĩ tới Nguyễn Du: chúng ta dễ liên tưởng tới câu: "Hàn Mặc Kết Duyên", nghiệp văn đã theo Ông trọn đời với thành công ít ai sánh kịp, có được những áng văn thơ bất hủ do cuộc đời trải nghiệm muôn vạn nẻo đường chăng?


滿

Hán Việt:

Nhất sinh từ phú tri vô ích;

Mãn giá cầm thư đồ tự ngu.

Tạm dịch:

Đắm đời thơ, phú biết vô ích

Sách, đàn đầy giá chuốc tự ngu

Trước đây việc tiếp xúc bằng văn bản rất khó, hiếm gặp, mà chủ yếu chỉ nghe truyền khẩu, do vậy có không ít người hiểu câu thứ nhất của Nguyên Du thành: "Một kiếp chỉ làm giàu phí đời".

Nguyễn Du rất thống nhất trong quan điểm về chủ nghĩa trải nghiệm, đánh giá cao kinh nghiệm của thực tế và từ tứ thơ của Ông ta nên hiểu là sỹ tử thì nên học đi đôi với hành, không theo chủ nghĩa lý thuyết suông, ngày này trong bối cảnh thừa thầy thiếu thợ, càng ngẫm lại tư tưởng của tiền nhân càng thấy thấm thía ./.

Các bạn xem thêm bài tại đây

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480