Nhân Gian Hôn Tục – Quỷ Cốc Baidu 民间婚俗 – 鬼谷

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , phong thủy , tư vấn hôn nhân

Nhân Gian Hôn Tục – Quỷ Cốc 民间婚俗 – 鬼谷

Nam, Nữ hôn nhân nhất thiết kỵ phạm tướng, trong đó lục xung, lục xuyên là Phạm Tướng:

I/ Lục Xung Là: Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung.

男女结婚切忌犯相,六冲,六穿是为犯相,六冲就是子牛相冲,丑未相冲,寅申相冲,卯酉相冲,辰戌相冲, 己亥相冲。

II/ Lục Xuyên Là: Tý Mùi tương xuyên, Sửu Ngọ tương xuyên, Dần Tỵ tương xuyên, Mão Thìn tương xuyên, Thân Hợi tương xuyên, Dậu Tuất tương xuyên.

六穿是子未相穿,丑牛相穿,寅己相穿, 卯辰相穿,申亥相穿, 酉戌相穿。

Người ta thường đem lục xung làm thành ca vần như sau:

Tự Cổ bạch Dương phạ (sợ) thanh Ngọ, Thử Mã tương phùng nhất đan thể

人们通常把六冲犯相编歌日:

自古白羊怕青牛,鼠马相逢一旦休

Hổ kiến Viên (Yuán – vượn) Hầu (Hou - khỉ) như đao Cát (cắt), Ngọc Thỏ (Mão - mèo của VN) Kim Kê lệ giao lưu

虎见猿猴如刀割,玉兔金鸡泪交流

Giao Long (thuồng luồng) ngộ Cẩu nan lão, Kỷ (Ngôi 6 thiên can) Xà (rắn) phối Trư bất đáo đầu.

蛟龙遇狗难老,己蛇配猪不到头。

男女之间婚配如果属相不犯冲,穿,还要看各人的命宫,是东四命,还是西四命。命宫的 查法是所生年月是九星中哪个星当月,九星循环表是

la ban

III/ Cửu Tinh Trong Bát quái

Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử

         一白→九紫→八白→ 七赤→六白

          ↓                                                ↓

           二黑  ← 三碧← 四绿←     五黄

 九星按命学上的年月轮换。

Nhất, Tam, Tứ, Cửu là Đông tư mệnh    一,三,四,九为东四命

Nhị, Lục, Thất, Bát là Tây tư mệnh         二,六 ,七,八 为西四命

Nam, nữ tương hợp tức thuần Đông, thuần tây, nếu nhất đông - nhất tây bất hợp

男女相合即纯东,纯西,一东一西为不合。

cuu cung chuyen theo tung nam

IV/ Nam, Nữ phối hôn ngoài xem có xung, xuyên tương khắc hay không, còn xem đến Mệnh - ngũ hành có tương khắc hay không? Lấy tương sinh làm chuẩn và: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy.

男女婚配除了查属相是否冲穿外,再就看各人的五行命属是否相克,按照水生木,木生火,火生土,土生金,以相声生为佳。

Tương Khắc:

Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, lấy tương khắc làm kỵ, nhưng khắc không có nghĩa không hóa giải được như: mộc cây liễu không khắc thổ đầu thành, phú đăng hỏa không khắc được kim trong biển. Thiên hà thủy không khắc được Ốc thượng thổ./.

相克,则按照,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金 以相克为忌,但相克不一定就克 得动,例如杨柳木就克不动城头土,佛灯火就克 不动海中金。

  • Tài liệu còn dài, sẽ bổ sung dần, để mục Tư Vấn hôn nhân và gia đinh ngày một tốt;

phuong vi

  • Các bạn tìm hiểu thêm chúng tôi You refer to the information here tại đây

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480