Phong Thủy Địa Lý

64 Quẻ và Cửu Tinh Trong Bát Quái

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , phong thủy , địa lý

64 Quẻ và Cửu Tinh Trong Bát Quái Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử          一白→九紫→八白→ 七赤→六白           ↓                                                ↓            二黑  ← 三碧← 四绿←     五黄  九星按命学上的年月轮换。 Nhất, Tam, Tứ, Cửu là đông tư mệnh     一,三,四,九为东四命 Nhị, Lục, Thất, Bát là tây tư mệnh         二,六 ,七,八 为西四命 Nam, nữ tương hợp tức thuần đông, thuần tây, nếu nhất đông- nhất tây bất hợp 男女相合即纯东,纯西,一东一西为不合。 Hướng di chuyển của khí trường Cửu Tinh (áp dụng cho tính cát hung của Dương Trạch và Âm Trạch) 64 Quẻ tạo ra bởi bát quái trùng quái theo bảng sau: Số TT...

Đọc tiếp →

Tiên Thiên Bát Quái – Hậu Thiên Bát Quái

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , phong thủy , tâm linh , địa lý

Tiên Thiên Bát Quái – Hậu Thiên Bát Quái Tiên Thiên Bát Quái – Ngũ Hành Phương Vị 先 天八卦五行方位 Tiên Thiên Bát Quái: dùng để xem xét các vấn đề liên quan đến vũ trụ; Tiên thiên bát quái: Số thứ tự tiên thiên quái:  Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. 先天卦序數﹕ 乾一﹐兌二﹐離三﹐震四﹐巽五﹐坎六﹐艮七﹐坤八。 Hậu thiên bát quái: Số thứ tự hậu thiên quái:  Khảm 1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, Trung Cung 5, Càn 6, Đoài 7, Cấn 8, Ly 9. 後天卦序數﹕坎一﹐坤二﹐ 震三﹐巽四﹐中宮五﹐乾六﹐兌七﹐艮八﹐離九。 Hậu Thiên Bát Quái: dùng để xem xét các vấn đề liên quan đến...

Đọc tiếp →

Phong Thuỷ Trú Trạch Địa Lý Baidu 住宅地理風水

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: phong thủy , địa lý

Phong Thuỷ Trú Trạch Địa Lý Baidu 住宅地理風水 Phong thuỷ địa lý nhà cửa là một phần không thể xem nhẹ trong đời sống, phong thuỷ có thể cải biến vận khí, phong thuỷ là môi trường địa lý, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của một cá nhân, phát triển nhân cách và cả sự an nguy về sinh mệnh và tài sản, việc xây nhà, nhập trạch, phương vị bàn làm việc đều dựa vào việc sắp đặt một cách cẩn thận để có cát tránh xung. 住家地理風水是我們生活不可忽事的一部份﹐風水可以使我們改變運氣﹐風水就是地理環境﹐ 地理環境的好與壞﹐會影響一個人的生活品質﹐人格發展﹐以及生命財產之安危。如建屋﹐入宅﹐辦公司桌的方位﹐都需要謹慎擺示藉 以 吉避凶。 Thực tế lịch sử Trung Quốc đã có...

Đọc tiếp →

Bát quái – Cung – Quỉ Cốc baidu 在八卦图的四正方位上

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , bát quái , cung vị , kinh dịch

Bát Quái – Cung – Quỉ Cốc baidu 在八卦图的四正方位上 Trên 4 phương vị chính của bát quái đồ, chính đông thuộc mộc – màu Xanh, chính nam thuộc hỏa – màu Đỏ, chính tây thuộc kim – màu Trắng, chính bắc thuộc thủy màu Đen, trung ương thuộc thổ – màu Vàng, vì kim và thổ là 1 phân làm 2, do vậy thể của ngũ hành căn cứ vào bát quái. (Vũ trụ xem thêm Tiên thiên bát quái). 正西属金,正北属水,中央属土,因金与土是一分为二,所以“五行之体依于八卦” Càn 乾 (gan) Thiên – Trời Từ càn tính thuận sinh, chỉ trời – sinh thủy, Càn dùng để chỉ hướng Tây bắc,...

Đọc tiếp →

Dân Gian Tang Tục – Quỉ Cốc baidu 民间葬俗

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: âm trạch , baidu , phong thủy

Dân Gian Tang Tục – Quỉ Cốc 民间葬俗 Với người sống Đình, Viện, Phòng, Ốc gọi là dương trạch, sau khi chết, mộ táng xong xây cất gọi là Âm trạch, sau khi chết, mọi nơi không giống nhau trên thế giới, cũng như các dân tộc khác nhau đều có cách mai táng không giống nhau, như người sống trên biển họ có kiểu hải táng. Có nơi cử hành tang xong thi thể nâng lên núi cao, cho quạ ăn hết, gần đây do nhân khẩu tăng nhiều, diện tích đất đai giảm, không ít quốc gia hoặc dân tộc đã...

Đọc tiếp →

Phong Thuỷ Dương Trạch - baidu 住宅习俗

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , dương trạch , phong thủy

Phong Thuỷ Dương Trạch Tập Tục Nhà Ở (Dương Trạch) – Quỷ Cốc 住宅习俗   Khi người ta sống, chỗ ở của Phòng, ốc, đình, viện gọi là dương trạch, đối với việc xây dựng dương trạch, đất nước tôi ở các khu vực khác nhau, khác nhau về dân tộc, đều có phong cách đặc thù của chính mình, như Tứ Hợp Viện của bắc kinh, Gia Tộc Liên Kết Phòng của giang nam, địa vị cao quí của vương hầu tướng quân đều tự có cung điện, phủ đệ, bất luận xây dựng dương trạch theo phong cách nào thì cũng...

Đọc tiếp →

Hotline: 0972.051.480